Pokyny k odběru vzorků

Obsah:

 1. Úvod
 2. Odběr venózní srážlivé krve
  1. vyšetření aktivity komplementu
  2. stanovení ECP
  3. stanovení tryptázy
  4. stanovení THDC
 3. Odběr venózní nesrážlivé krve
  1. Quantiferon - TB
  2. základní cytometrická analýza lymfocytů periferní krve
  3. fagocytóza
  4. imunofenotypizace buněk krevních malignit
  5. test aktivace bazofilů
  6. průkaz antigenu HLA-B27
  7. PNH
 4. Odběr jiných materiálů pro imunofenotypizaci buněk krevních malignit
  1. odběr kostní dřeně
  2. odběr výpotku
  3. odběr likvoru
  4. odběr lymfatické uzliny
 5. Odběr bronchoalveolární lavážní tekutiny
 6. Odběr stolice
  1. průkaz antigenu Helicobacter pylori
  2. stanovení kalprotektinu
 7. Odběr likvoru
 8. Odběr slin pro Peptest

 

1.  Úvod:

Stav pacienta, vlastní způsob odběru, doprava vzorku do laboratoře, skladování a další manipulace se vzorkem před provedením vlastního měření mohou významně ovlivnit výsledek a interpretaci testu. Tato etapa vyšetření se nazývá preanalytická fáze.

Některé faktory lze ovlivnit: fyzická aktivita pacienta před odběrem, stres, cirkadiánní změny parametrů, potrava a nápoje před odběrem, alkohol, kouření, léky, postup při odběru, transportu a skladování. Jiné faktory jsou na našem úsilí nezávislé, ale musíme s nimi počítat při hodnocení výsledku: pohlaví, věk, gravidita, probíhající onemocnění atd.


2.  Odběr venózní srážlivé krve

Většina vyšetření se provádí ze séra pacienta získaného sedimentací nebo centrifugací venózní srážlivé krve.

Nejvhodnější je odběr do transportních zkumavek se separačním gelem, který brání vzniku hemolýzy. Po odběru je nutno zkumavku několikrát jemně převrátit o 180° a zpět.

V den odběru je možno dopravit do laboratoře Interimun Pardubice plnou krev bez stáčení. V tom případě se po odběru zkumavka nechá stát při pokojové teplotě cca 1 - 2 hodiny. Poté se uchovává při 4 - 8°C až do předání svozové službě, která zajistí dopravu za optimálních podmínek.

Pokud odebraný vzorek nelze transportovat do cílové laboratoře v den odběru, nechá se stát při pokojové teplotě cca 1 - 2 hodiny. Poté je stočeno a odděleno sérum. Centrifugaci může provést blízká biochemická nebo jiná laboratoř. Sérum lze u většiny analytů uchovávat při 20 - 25°C maximálně 24 hodin, při 4 - 8°C maximálně 7 dnů. V této době je třeba jej dopravit do cílové laboratoře. Při delším skladování je nutné séra zamrazit při -20°C. Opakované rozmražení vzorků není vhodné.

Výjimky z těchto zásad jsou uvedeny dále pro konkrétní analyty.

Množství odebírané krve záleží na počtu prováděných vyšetření – např. na 5 vyšetření je třeba zaslat cca 5 ml srážlivé krve, na 10 a více vyšetření (specifické IgE) je nutno počítat nejméně s 10 ml krve.

Speciální požadavky na odběr a zacházení se vzorky jsou u následujících analýz:
  
   2.1  Odběr pro vyšetření aktivity komplementu (venózní srážlivá krev)
 

Vyšetření parametrů komplementového systému je vysoce citlivé na odběr krve a následnou manipulaci se vzorkem. Nevhodná manipulace se vzorky může vést k aktivaci komplementové kaskády in vitro, ke spotřebování jednotlivých komponent, a tak následně k falešně nízkým hodnotám testu.

Odběr krve probíhá standardním způsobem do aseptické zkumavky.  Potřebný objem je cca 5 ml plné krve. Odebraná krev by neměla být vystavena slunečnímu záření ani vyšší než pokojové teplotě. Po zhruba 60-ti minutách srážení je třeba oddělit sérum. Sérum se poté doporučuje skladovat při 4–8 °C (lednice) a takto jej transportovat do vyšetřující laboratoře. Nevhodná k vyšetření jsou séra opakovaně rozmražená, ikterická, lipemická a hemolytická. Nelze použít plazmu.

  
   2.2  Odběr pro stanovení ECP (venózní srážlivá krev)

Odběr je třeba provádět zvláště opatrně (hemolýza znehodnocuje výsledek), nejlépe do zkumavky Becton Dickinson Vacutainer SST II Advance, kterou vám na požádání dodáme. Po odběru je třeba materiál opatrně promíchat (několikerým obrácením). Zkumavku nechat stát nejlépe 60 min při laboratorní teplotě       (20 - 24°C), poté stočit a oddělit sérum. Sérum lze uchovat při 4 - 8°C maximálně 5 dnů. Při delším skladování je nutno ho zamrazit.

Test je validní pouze v případě, že je sérum od krevního koláče odděleno maximálně do 2 hodin od odběru. Plnou krev je proto do naší laboratoře možné zaslat pouze v případě, že bude dodržen takto rychlý transport. V případě zaslání plné krve proto pro kontrolu prosíme uvést na žádance hodinu odběru.

  2.3  Odběr pro stanovení tryptázy (venózní srážlivá krev)

 

Odběr krve se provádí běžným způsobem, nejlépe do transportních zkumavek se separačním gelem. Po odběru je třeba materiál opatrně promíchat (několikerým obrácením). Zkumavku nechat stát cca 1 - 2 hodiny při laboratorní teplotě (20 - 24°C), poté stočit a oddělit sérum. Sérum lze uchovat 24 hodin při 20 – 24°C a maximálně 5 dnů při 4 - 8°C. V této době je třeba sérum dopravit do cílové laboratoře. Při delším skladování je nutno séra zamrazit při -20°C. Opakované rozmražení vzorků není vhodné.

Pokud je tryptáza odebírána v diagnostice akutní alergické reakce, je doporučeno odběr provést v rozmezí od 15 min do 3 hodin od začátku klinických příznaků. Návrat na bazální hladinu lze očekávat za 24 – 48 hodin, v závislosti na míře aktivace žírných buněk. V tomto odstupu se tedy doporučuje odebrat druhý vzorek.  Při podezření na trvale zvýšené bazální hladiny tryptázy nebo na zvýšené hladiny tryptázy na podkladě mastocytózy se doporučuje odebrat další vzorek s odstupem nejméně 1-2 týdny od alergické reakce.  

 

 2.4  Odběr pro stanovení THDC (venózní srážlivá krev)

Odběr krve se provádí běžným způsobem, nejlépe do transportních zkumavek se separačním gelem. Po odběru je třeba materiál opatrně promíchat (několikerým obrácením). Zkumavku nechat stát cca 1–2 hodiny při laboratorní teplotě (20–24 °C), poté stočit a oddělit sérum. Sérum lze uchovat až 3 dny při 20–24 °C a maximálně 14 dní při 2–8°C. V této době je třeba sérum dopravit do cílové laboratoře. Při delším skladování je nutno séra zamrazit při -20°C. Opakované rozmražení vzorků není vhodné. Před odběrem není nutné, aby pacient vysazoval nízkohistamínovou dietu.

 

3.  Odběr venózní nesrážlivé krve
  
    3.1 
Odběr pro test Quantiferon -TB Plus (venózní nesrážlivá krev)

Používá se heparinizovaná krev odebraná do ČTYŘ speciálních vakuových zkumavek, které na vyžádání dodá laboratoř. 
 
1. zkumavka se ZELENÝM víčkem označená TB1 obsahuje na vnitřním povrchu lyofilizované mykobakteriální antigeny pro stimulaci CD4+ T lymfocytů;
2. zkumavka se ŽLUTÝM víčkem označená TB2 obsahuje mykobakteriální antigeny pro stimulaci CD4+ a CD8+ T lymfocytů;
3. zkumavka s FIALOVÝM víčkem (MIT) obsahuje mitogen;
4. zkumavka s ŠEDÝM víčkem (NIL) je bez stimulátorů a slouží jako kontrola.

Spolu se zkumavkami dodáváme i žádanku s podrobnými pokyny k odběru. Zkráceně se jedná o následující zásady:
 • uchovávat prázdné odběrové zkumavky důsledně v lednici při 4 - 8°C (nemrazit)
 • před odběrem zkumavky vytemperovat na pokojovou teplotu 
 • odebrat správný objem krve, dle rysky na zkumavkách (4x1 ml). Odběr je nutné opakovat, pokud je množství odebrané krve výrazně mimo rysku.
 • po odběru opakovaným obrácením zkumavky dostat do kontaktu vzorek krve s lyofilizovanými antigeny přítomnými na vnitřním povrchu zkumavky
 • zkumavky po odběru uchovávat při teplotě 17-27°C (ne v lednici, ani krátkodobě). Nízká teplota nevratně snižuje aktivitu lymfocytů, test pak nelze vyhodnotit.
 • vzorek dopravit do laboratoře k dalšímu zpracování co nejdříve, nejpozději 16 hodin po odběru

Pozn.: 
Vzorky jsou po převzetí laboratoří inkubovány 20 hodin v termostatu při 37°C, poté je nutné oddělit plazmu. Z tohoto důvodu není vhodné vzorky odebírat ve dnech, po kterých následuje den pracovního volna (v pátek a před svátky). Výjimky jsou možné pouze po předchozí dohodě s laboratoří.

  
    3.2  Odběr pro základní cytometrickou analýzu lymfocytů periferní krve (venózní nesrážlivá krev)


Pro vyšetření parametrů buněčné imunity se používá plná krev odebraná do heparinu. Po odběru je nutné obsah zkumavky opatrně promíchat (pomalým obrácením nebo kýváním), uchovat při pokojové teplotě a předat svozové službě nebo jinou cestou dopravit do laboratoře, pokud možno v den odběru nebo následující den. Vyšetření lze provést i ze vzorku ošetřeného jiným protisrážlivým činidlem (citrát, EDTA), pokud nejsou současně požadována funkční vyšetření.

Pro vyšetření dospělých pacientů postačí do 3 ml periferní krve. V případě dětských pacientů by odebraný vzorek neměl být menší než 1 ml.

Současně je třeba provést odběr a nechat stanovit v hematologické laboratoři počet leukocytů a diferenciální krevní rozpočet.

 
   3.3  Odběr pro vyšetření fagocytózy (venózní nesrážlivá krev)


Pro vyšetření fagocytózy se používá plná krev odebraná výlučně do heparinu. Jiná protisrážlivá činidla interferují s funkční aktivitou fagocytujících buněk, a nelze je proto pro provedení tohoto testu použít. Po odběru je nutné obsah zkumavky opatrně promíchat (pomalým obrácením nebo kýváním), uchovat při pokojové teplotě a předat svozové službě nebo jinou cestou dopravit do laboratoře týž den.

Pro samostatná vyšetření postačí do 3 ml heparinizované krve. 

  
    3.4  Odběr pro imunofenotypizace buněk krevních malignit
(venózní nesrážlivá krev)

Pro imunofenotypizaci buněk krevních malignit se používá plná krev (cca 3 ml) odebraná preferenčně do heparinu. Vyšetření je možné provést ze vzorků odebraných do jiných protisrážlivých činidel, např. citrátu, EDTA. Po odběru je nutné obsah zkumavky opatrně promíchat (pomalým obrácením nebo kýváním), uchovat při pokojové teplotě a předat svozové službě nebo jinou cestou dopravit do laboratoře, pokud možno v den odběru nebo následující den.
 
    3.5  Odběr pro test aktivace bazofilů (venózní nesrážlivá krev)
 

 • Doporučuje se odběr provádět minimálně 6 týdnů a maximálně 12 měsíců po akutní alergické reakci.
 • Nejméně 24 hodin před odběrem je vhodné vysadit celkově podávaná antihistaminika, glukokortikoidy a kromony.
 • Odběr je třeba provést před zahájením kožních nebo provokačních testů.
 • Odběr se provádí do 2 ml zkumavky s EDTA. Je vhodné dodržet doporučený objem vzorku (ryska). Zkumavka musí být naplněná vzorkem více než z poloviny. V opačném případě zkumavka obsahuje vyšší koncentraci EDTA ve vzorku, což může vést k falešně negativním výsledkům testu.
 • 2 ml krve dostačují k vyšetření cca 15 alergenů.
 • Po odběru je třeba zkumavku 8-10x jemně převrátit dnem vzhůru a zpět.
 • Vzorek odebrané krve se uchovává při 2-8 °C.
 • Do laboratoře k provedení testu je třeba vzorek dopravit v den odběru. Test je vhodné provést co nejdříve po odběru, maximálně do 48 hodin. U lékových alergií je třeba vyšetření provést do 24 hodin o odběru.
Z organizačních důvodů prosíme o odběry pouze ve středu.

 3.6  Odběr pro vyšetření antigenu HLA-B27 (venózní nesrážlivá krev)


 • Odběr se provádí do EDTA. Potřebný objem je minimální (nejmenší dostupná zkumavka).
 • Po odběru a během transportu se vzorky skladují při pokojové teplotě (18-25°C).
 • Do laboratoře k měření je třeba vzorky dopravit v den odběru.


 3.7  Odběr pro vyšetření Paroxysmální noční hemoglobinurie (venózní nesrážlivá krev)

 

Pro vyšetření Paroxysmální noční hmoglobinurie se používá plná krev (cca 3 ml) odebraná preferenčně do heparinu. Vyšetření je možné provést ze vzorků odebraných do jiných protisrážlivých činidel např. citrátu, EDTA. Vyšetření ze vrorku kostní dřeně nelze provést. Po odběru venózní nesrážlivé krve je nutné obsah zkumavky opatrně promíchat (pomalým obrácením nebo kýváním), uchovat při pokojové teplotě a předat svozové službě nebo jinou cestou dopravit do laboratoře v týž den.

Z organizačních důvodů prosíme o odběry pouze ve dnech od pondělí do čtvrtka.

 

4.  Odběr jiných materiálů pro imunofenotypizaci buněk krevních malignit
 
  4.1  Odběr kostní dřeně pro imunofenotypizaci buněk krevních malignit

Pro imunofenotypizaci buněk krevních malignit se používá kostní dřeň získaná buď sternální punkcí nebo trepanobiopsií. Vyšetření je možné provést ze vzorků odebraných do heparinu nebo jiných protisrážlivých činidel, např. citrátu, EDTA. Při odběru nelze odhadnout, jak velké množství materiálu bude získáno. Často je získáno pouze malé množství vzorku. Doporučujeme proto do odběrové zkumavky, pokud se nejedná o komerční soupravu, přidat k protisrážlivému činidlu malé množství (0,5 ml) fyziologického roztoku. Po odběru je nutné obsah zkumavky opatrně promíchat (pomalým obrácením nebo kýváním), uchovat při pokojové teplotě a předat svozové službě nebo jinou cestou dopravit do laboratoře, pokud možno v den odběru nebo následující den.
  
  4.2  Odběr výpotku pro
imunofenotypizaci buněk krevních malignit

Nádorové buňky mohou být přítomny v buněčných suspenzích, které jsou lokalizovány v tělních dutinách. Imunofenotypizací lze prokázat přítomnost buněk krevních malignit v materiálech získaných punkcí tělních dutin, jako je pleurální výpotek, perikardiální výpotek, ascitická tekutina aj. Přestože se jedná o buněčné suspenze, doporučujeme ošetření vzorku vhodným protisrážlivým činidlem (heparin, citrát, EDTA). Při odběru nelze odhadnout buněčnost vzorku. Optimální množství materiálu nelze předem stanovit. Po odběru je nutné obsah zkumavky opatrně promíchat (pomalým obrácením nebo kýváním), uchovat při pokojové teplotě a předat svozové službě nebo jinou cestou dopravit do laboratoře, pokud možno v den odběru nebo následující den.

   4.3  Odběr likvoru pro imunofenotypizaci buněk krevních malignit

Nádorové buňky mohou být přítomny v mozkomíšním moku. Imunofenotypizací lze v likvoru prokázat přítomnost buněk krevních malignit. Vzorek není třeba ošetřit protisrážlivým činidlem. Při odběru nelze odhadnout buněčnost vzorku. Optimální množství materiálu nelze předem stanovit. Vzorek doporučujeme uchovat při pokojové teplotě a předat svozové službě nebo jinou cestou dopravit do laboratoře v den odběru.
  
  4.4  Odběr lymfatické uzliny pro
imunofenotypizaci buněk krevních malignit

Nádorové buňky hematopoetického původu mohou být imunofenotypizací prokázány v lymfatických tkáních. Imunofenotypizační vyšetření lze provést pouze v nativním nefixovaném vzorku. Lymfatickou uzlinu nebo její část vložte po extirpaci do nádoby obsahující dostatečné množství fyziologického roztoku. Tkáň nesmí být fixována. Vzorek doporučujeme uchovat při pokojové teplotě a předat svozové službě nebo jinou cestou dopravit do laboratoře v den odběru.


 5.  Odběr bronchoalveolární lavážní tekutiny


Vzorek bronchoalveolární laváže pro imunofenotypizační vyšetření je získán při bronchoskopickém vyšetření plic. Vzorek není třeba ošetřit protisrážlivým činidlem. Při odběru nelze odhadnout buněčnost vzorku. Optimální množství materiálu pro analýzu nelze předem stanovit. Obvykle postačí cca 10 - 20 ml. Vzorek doporučujeme uchovat při pokojové teplotě a předat svozové službě nebo jinou cestou dopravit do laboratoře v den odběru.
 6.  Odběr stolice


  6.1  Odběr stolice pro vyšetření přítomnosti antigenu Helicobacter pylori

Dostačující je vzorek stolice o velikosti lískového oříšku. Odběrové nádobky na stolici vám na vyžádání může dodat naše laboratoř.

Vzorek stolice je třeba do cílové laboratoře dopravit do 2 - 3 dnů od odběru. Po dobu dvou dnů může být uchován při běžné pokojové teplotě. Rovněž je možno jej uskladnit při teplotě 2 - 8°C, kde vydrží bez ovlivnění výsledků analýzy až 3 dny. Vzorky by neměly být opakovaně rozmrazovány. Zamrazit je proto lze až v laboratoři, která bude provádět vyšetření.

Pozn.: Antibiotika, inhibitory protonové pumpy a sloučeniny bismutu působí jako inhibitory růstu H. pylori. Vzorky stolice k testování je proto doporučeno odebírat nejdříve za 2 týdny po ukončení užívání inhibitorů protonové pumpy a sloučenin bismutu, resp. minimálně za 4 týdny po ukončení užívání antibiotik. Používá-li se test k monitorování úspěšnosti eradikační terapie infekce H. pylori, doporučený interval je 4 - 6 týdnů po ukončení léčby.

  6.2  Odběr stolice pro stanovení kalprotektinu

Vzorek na stanovení kalprotektinu odebíráme do prázdné odběrovky na stolici, nebo jakékoli čisté nádobky. Dostačující je velikost lískového oříšku. Uchovává se v lednici, ale krátkodobě nevadí ani pokojová teplota. Nemrazí se. Do cílové laboratoře nebo na její svozové místo je vhodné vzorek dopravit v den odběru, nejpozději druhý den. 

Doporučuje se odebírat vzorky první ranní stolice. 


7.  Odběr likvoru

Vzorek likvoru je třeba odebrat do uzavíratelné jednorázové zkumavky bez aditiv. Vzorek lze uchovat při 20–25 °C maximálně 24 hodin, při 4–8 °C 7 dní. Optimální je dopravit vzorek do laboratoře v den odběru.

 

 8.  Odběr slin pro Peptest

Odběr se provádí do speciální k tomu určené zkumavky s roztokem kyseliny citronové. Tuto zkumavku si vyzvedněte v laboratoři nebo u lékaře, který Vám vyšetření doporučil.

Odběr slin proveďte ráno na lačno ihned po probuzení. Před odběrem nejezte, nepijte, nekuřte a neprovádějte ústní hygienu. Odběr neprovádějte při krvácejících nebo zánětlivých afekcích v ústech. Další varianta odběru je v období, kdy pociťujete příznaky refluxu, tedy silný kašel, pálení žáhy apod.

48 hodin před odběrem: Neužívejte léky s obsahem alginátu (např. Gaviscon), antacida, nepijte zásaditou / alkalickou vodu / minerálku.

24 hodin před odběrem: Pro úspěšný odběr potřebného množství slin je doporučeno pít dostatek tekutin.

Odběr provádějte ve vzpřímené poloze:

 • Odkašlejte si
 • Vyplivněte sliny (bez hlenu) do zkumavky s roztokem kyseliny citronové.
 • Opakujte, dokud nebude v odběrové zkumavce 1 ml vzorku. Vzorek by měl sahat těsně pod rysku na spodní části samolepky na zkumavce. Zkumavku v žádném případě neplňte nad úroveň rysky.
 • Našroubujte víčko na zkumavku. Zkumavku dobře protřepejte, aby došlo k promíchání vzorku s činidlem ve zkumavce.
 • Na zkumavku napište datum a čas odběru. Zkumavku se vzorkem a žádanku doručte co nejdříve od odběru do laboratoře, nebo po domluvě lékaři. Vzorek je do doručení do laboratoře nutné skladovat v chladničce při 2 - 8°C.